۱۳۹۸/۰۵/۰۸

بسته تکنیکی SCORE

بسته تکنیکی SCORE ابزاری است که مؤثرترین استراتژی‌ها و مداخلات برای تقویت نظام اطلاعات سلامت کشورها به‌منظور ارتقای کیفیت، دسترسی، تحلیل، استفاده و کاربست داده‌ها در کشورها را مشخص می‌کند.