۱۳۹۸/۰۴/۰۳

اعضای هیئت علمی مؤسسه

به ترتیب حروف الفبا

دکتر فرید ابوالحسنی
دانشیار بیماری های داخلی

مدیر گروه ارائه خدمات سلامت

 صفحه شخصی


دکتر الهام احسانی

استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیر گروه نیروی انسانی سلامت

صفحه شخصی


دکتر الهام احمدنژاد
استادیار اپیدمیولوژی

رئیس دبیرخانه دیده بانی سلامت

صفحه شخصی


دکتر علیرضا اولیائی منش

دانشیار سیاستگذاری سلامت

مدیر گروه پرداخت و منابع مالی نظام سلامت

صفحه شخصی


دکتر سهند ریاضی اصفهانی

استادیار پزشکی اجتماعی

صفحه شخصی


دکتر حانیه السادات سجادی

استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

صفحه شخصی


دکتر ژاله عبدی
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رئیس اداره آموزش و پژوهش

صفحه شخصی


دکتر زهرا غریب ناصری

استادیار اقتصاد

صفحه شخصی


دکتر اکبر فتوحی
استاد اپیدمیولوژی

رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

صفحه شخصی


دکتر محمدرضا مبینی زاده

استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

صفحه شخصی


دکتر مهران مقصودلو

استادیار بیوشیمی پزشکی

صفحه شخصی


دکتر مهدی مهدوی

استادیار سیاستگذاری سلامت

صفحه شخصی


دکتر شیما یونس پور

استادیار آمار زیستی

صفحه شخصی