۱۳۹۸/۰۵/۰۲

وضعیت نرخ باروری در ایران

  • نرخ باروری کلی اصلی ترین شاخص پیش بینی کننده ساختار سنی و جنسی جمعیت میباشد؛
  • نرخ باروری کلی در سال 1395 براساس نتایج سرشماری به 2/01 رسیده است و با توجه به کاهش موالید احتمال کاهش نرخ باروری در طی سال های آتی وجود دارد؛
  • در ســال های اخیــر از منابــع مختلــف اطلاعات متفاوتــی ارائــه شــده اســت. ایــن تنــوع نتایــج ناشــی از اختلافات موجــود در روش هــا و داده هــای مــورد اســتفاده اســت.