۱۳۹۸/۰۵/۰۸

معرفی حساب‌های ملی منابع انسانی سلامت

حساب های ملی منابع انسانی سلامت نظامی است که در آن هر کشور دسترسی، کیفیت، قابلیت و میزان استفاده از داده های منابع انسانی سلامت خود را از طریق پایش گروهی از شاخص که به منظور سنجش دستیابی به اهداف توسعه پایدار (به ویژه پوشش همگانی سلامت) و سایر اهداف سلامت طراحی شده اند، ارتقاء می دهد. این مجموعه در حال حاضر در حال تبدیل شدن به مهم ترین منبع دسترسی به شاخص های منابع سلامت در تمام حیطه ها هست و ضرورت دارد ایران برنامه مشخصی برای تکمیل آن تدوین نماید.