۱۳۹۷/۰۷/۰۴

مطالعات(مؤلفه های اجتماعی سلامت)

خاتمه یافته

 • تعیین سهم و نقش وزارت خانه ها و سازمان های دولتی در ارتقای سلامت مردم ایران
 • ارزشیابی عملكرد شوراهای سلامت و امنیت غذایی استان های كشور از بدو تاسیس
 • طراحی نظام «پیوست سلامت» برای سیاست های عمومی كشور با استفاده از ابزار ارزیابی اثرات سلامتی
 • طراحی نظام «ارزیابی اثرات سلامتی مبتنی بر عدالت پروژه های كلان كشور»
 • طراحی مدل «تحلیل وضعیت امنیت غذایی استان»
 • تعیین اولویت های تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با حمایت فنی و مالی دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت
 • مشاركت و مشاوره متدولوژی برای تدوین سند ملی تكامل دوران كودكی و تدوین سند سیاست « بازی كودكان» كشور
 • طراحی بسته آموزشی «سلامت در همه سیاست ها» ویژه مدیران و كارشناسان حوزه های خارج از بخش سلامت
 • طراحی مدل مشاركت مردم در مدیریت سلامت استانی و پایلوت بخش برنامه ریزی آن
 • طرح تحلیل وضعیت سلامت نوجوانان و جوانان كشور
 • طرح طراحی «سامانه سلامت اجتماعی و كاركردهای وزارت بهداشت در این ارتباط»
 • ارزشیابی مصوبات هیات های امنای دانشگاه های علوم پزشكی در طول برنامه های چهارم و پنجم
 • بررسی دیدگاه های هیات های امنای دانشگاه های علوم پزشكی كشور در مورد راهكارهای ارتقای عملكرد هیات امنا
 • برای ارتقای سلامت مردم در افق ایران ۱۴۰۴ بخش سلامت چه تحولاتی را باید در سیاست های همكاری بین بخشی و مشاركت مردم باید اتخاذ كند؟ «مروری بر وضعیت موجود و راه آینده»
 • طرح « تحلیل وضعیت و تدوین برنامه راهبردی قطب های علمی علوم پزشکی کشور»
 • طرح تحلیل وضعیت و تدوین سند سیاست سلامت روان كشور در افق ۱۳۹۴
 • طرح تدوین برنامه راهبردی پنج ساله اداره اعتیاد، دفتر سلامت روانی اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
 • طرح طراحی نظام دیده بانی سلامت جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت)
 • طرح بازمهندسی نظام مراقبت های اولیه سلامت در قالب مركز مدیریت سلامت شهری
 • طرح طراحی بسته های خدمات سلامت اجتماعی
 • طرح طراحی و پایلوت ارایه خدمات سلامت معنوی در بیمارستان كوثر شهر قزوین
 • طرح طراحی برنامه جامع سلامت اجتماعی استان قزوین
 • طرح طراحی و پایلوت الگوی غربالگری سلامت مردم و مراقبت جمعیتی در شهرستان محمدیه استان قزوین
 •  طرح طراحی بسته آموزشی و اجرایی ارزشیابی برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد مبتنی بر جامعه
 • طرح ارزشیابی برنامه پیشگیری از اعتیاد در محیط های كاری
 • طرح ارزشیابی عملكرد شهرداری تهران در حوزه سلامت
 • طرح بازمهندسی نقش و كاركردهای ایستگاه های تحقیقات سلامت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
 • طرح بازبینی نظام نامه «تدوین برنامه های عملیاتی وزارت بهداشت»
 • طرح تدوین «برنامه بازاریابی اجتماعی رفتارهای اجتماعی سالم»
 • طرح تدوین «سند سیاست سلامت اجتماعی كشور»
 • طرح تحلیل وضعیت آزمایشگاه های تشخیص پزشكی كشور و پیشنهاد مداخلات
 • طرح «بررسی تحلیلی و تدوین سند ملی تغذیه و امنیت غذایی كشوری»
 • طرح تحلیل وضعیت و تدوین سند پیشگیری و كاهش مصرف الكل
 • طرح « نیازسنجی آموزشی و تدوین بسته توانمندسازی قطب های علمی کشور »
 • طرح « طراحی مرکز مهارت های مدیریت بخش اورژانس بیمارستانی »
 • طرح « طراحی نظام پایش و ارزشیابی مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر »
 • طرح « تدوین مدل و نظام مشارکت مردم در تدوین برنامه سلامت محله و تحقیقات محلی »
 • طرح « تحلیل و تدوین برنامه راهبردی مرکز تحقیقات گوش گلو و بینی »
 • تهیه خلاصه سیاستی سلامت اجتماعی

پروژه ‌های در حال اجرا

 • طرح تحلیل وضعیت و تدوین برنامه ملی پیشگیری از ناشنوایی
 • طرح تحلیل وضعیت و تدوین برنامه ملی پیشگیری از نابینایی
 • طرح « تحلیل وضعیت سلامت حوزه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه ) و تدوین برنامه ارتقای سلامت منطقه
 • طرح « طراحی راهنمای سلامت محوری میانجیان مشارکت مردم » ، مصوب فراخوان HSR کشوری مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
 • طرح « طراحی نقش و كاركردهای شبكه مراقبت های اولیه سلامت در تدارك خدمات سلامت اجتماعی » . مصوب فراخوانHSR کشوری . مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
 • طراحی نظام نامه برنامه ریزی سلامت مبتنی بر مؤلفه های اجتماعی سلامت در سطح ملی ، استانی و شهرستان
 • طراحی برنامه حفظ و ارتقای سلامت جنسی ایرانیان
 • تحلیل وضعیت و تدوین سند ملی سلامت جنسی
 • طرح الگوی رتبه بندی سلامت محوری دستگاه های ملی
 • سند یكپارچه پیشگیری ومدیریت بیماری های غیرواگیر
 • تدوین برنامه حركت جمعی انجمن های علمی علوم پزشكی كشور
 •  

طراحی و استقرار مدل استانی برنامه ریزی جامع سلامت در استان قزوین
این طرح با حمایت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی وقت ، شورای سیاست گذاری ، استانداری و دانشگاه علوم پزشكی قزوین شروع و با تدوین برنامه جامع سلامت استان قزوین و تصویب آن در سال ۱۳۸۷ ، وارد مرحله استقرار شد . تاكنون تیم طراح به عنوان مشاور در كنار كارشناسان استان نقش ایفا كرده است . این طرح به دنبال ارایه یك الگوی عملیاتی از رویكرد مؤلفه های اجتماعی سلامت در گستره استانی است . حداقل دستاوردهای این طرح در طول چهار سال اجرا به شرح زیر بوده است :

 • تغییر نگاه جمعی و تقویت اراده مدیران ارشد استان برای ارتقای سلامت استان با رویكرد مؤلفه های اجتماعی سلامت
 • تدوین برنامه های سلامت محور در هر دستگاه برای ۵ سال آینده
 • طراحی و استقرار دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان
 • طراحی و استقرار دبیرخانه مشاركت مردم استان در سلامت و تشكیل شورای مشاركت مردم
 • طراحی و استقرار مدل پیام گزار سلامت دستگاه های استان و توانمندسازی كارشناسان بین بخشی حامی سلامت در دستگاه ها
 • طراحی و استقرار آئین نامه ارزیابی اثرات سلامتی برنامه ها و پروژه های استان
 • افزایش منابع سلامت استان از طریق اختصاص بودجه توسط دستگاه های استان برای پروژه های سلامت محور
 • انعكاس تجربیات تیمی طرح در برنامه پنجم توسعه و نمود یافتن ایده هایی برای تحقیقات كاربردی در سطح ملی

این الگو در سال ۱۳۸۸ به عنوان مدل ابتکار ملی در ارتقای سیستم سلامت گواهی دریافت کرده است. برای به كارگیری این تجربه در سایر استان ها مجموعه ابتكارات و دستاوردها در قالب «نظام نامه استانی مدیریت و توسعه همه جانبه سلامت» با نویسی شد. این نظام نامه شامل یك آئین نامه اجرایی و بیش از بیست شیوه نامه است كه پس از نظرخواهی از دانشگاه های علوم پزشكی به صورت مشترك توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزیر كشور در سال ۱۳۹۲ به استان ها ابلاغ گردید.