۱۳۹۷/۰۷/۰۴

مقالات (مؤلفه‌های اجتماعی سلامت)

مقالات فارسی

 1. دماری ب و همكاران . كجا و چگونه سیاست گذاری خردمندانه بكنیم ؟ ویژگی های سامانه سیاست گذاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی .مجله حكیم .۱۳۹۰
 2. دماری ب و همکاران . الگوی مدیریت موثر انجمن های علمی علوم پزشکی .مجله پایش .۱۳۹۰
 3. دماری ب و همکاران .ارزشیابی عملکرد شوراهای سلامت و امنیت غذایی استان ها .مجله دانشکده بهداشت دانشگاه تهران .۱۳۹۰ فتحی م . دماری ب * و همكاران .طراحی الگوی برنامه ریزی عملیاتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی ، مجله پایش ، ۱۳۹۱ (پذیرش چاپ )
 4. مرندی ع .دماری ب * و همکاران . تجربه ۳۰ ساله جمهوری اسلامی ایران در مؤلفه‌های اجتماعی سلامت و عدالت در سلامت: نقش‌ها و جهت گیری‌های آینده مجلس شورای اسلامی .مجله سازمان نظام پزشکی . شماره ۳(پائیز ۱۳۹۱)
 5. دماری ب * و همكاران . طراحی الگوی پایش و ارزشیابی مراكز درمان سوء مصرف مواد ، مجله پایش ، ۱۳۹۱ (پذیرش چاپ )
 6. دماری ب * برای ارتقای سلامت اجتماعی ایرانیان چه کنیم ؟ مروری بر وضع موجود، راهبردهای ملی و نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی . مجله دانشكده بهداشت . بهار ۱۳۹۱
 7. دماری ب * و همكاران.ارزشیابی برنامه ملی پیشگیری از اعتیاد در محیط های كاری سازمان بهزیستی ، مجله پایش، ۱۳۹۱(پذیرش چاپ )
 8. دماری ب * و همكاران . بررسی نقش و عملكرد سازمان های غیردولتی در تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ، مجله پایش ، ۱۳۹۱ (پذیرش چاپ )
 9. ترابیان س ، دماری ب*. رضایتمندی پزشكان خانواده استان همدان از امكانات و شرایط كاری . مجله پایش ، ۱۳۹۱ (پذیرش چاپ )
 10. ترابیان س ، دماری ب*. رضایت پزشكان خانواده استان همدان از قوانین و برنامه های طرح بیمه روستایی . مجله پایش . ۱۳۹۲ (پذیرش چاپ )
 11. ترابیان س ، دماری ب* و همكاران .روابط انسانی و رضایتمندی پزشكان خانواده در استان همدان . مجله پایش . ۱۳۹۲(پذیرش چاپ )
 12. دماری ب * وثوق مقدم ع . بسته های خدمات سلامت اجتماعی ، الگویی برای مداخله نظام مدیریت سلامت شهری . مجله پایش ، ۱۳۹۱ (پذیرش چاپ )
 13. دماری ب * .سهم و نقش دستگاه های ملی در ارتقای سلامت مردم ایران . مجله پایش ، ۱۳۹۲ (پذیرش چاپ )
 14. دماری ب و همكاران . بررسی چالش ها و راهكارهای ارتقای عملكرد هیات های امناء دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور ، مجله حكیم . ۱۳۹۲ (در فرایند داوری)
 15. دماری ب و همكاران .واحد سیاست گذاری سلامت استان : ساختاری هماهنگ کننده برای سلامت عادلانه .مجله دانشكده بهداشت .۱۳۹۲ (پذیرش چاپ )
 16. دماری ب و همكاران . راهكارهای ارتقای همكاری بین بخشی در سلامت از طریق شورای عالی سلامت و امنیت غذایی كشور.۱۳۹۲ (پذیرش چاپ )

 

مقالات همایش ها

 1. دماری ب و همکاران. طراحی الگو و سامانه مرکز مدیریت سلامت منطقه شهری. مجموعه مقالات كامل همایش شهرداری نهاد اجتماعی .۱۳۹۰
 2. دماری ب و همكاران. كاركردهای وزارت بهداشت در ارتقای سلامت اجتماعی. مجموعه مقالات كامل اولین همایش سلامت اجتماعی .۱۳۸۹
 3. دماری ب. شادپور ك. حاج نقی زاده ف. كودكان كار، مداخلات گذشته و راه آینده. همایش كودكان كار و زنان سرپرست خانوار. ۱۳۸۹
 4.  دماری ب و همكاران. خانه مشاركت مردم، مروری بر تجربه استان قزوین. همایش مدیریت سلامت شهری . ۱۳۸۹

 

 

مقالات انگلیسی

 1. Damari B, Alikhani S, et al .Ways to Improve the Current Performance of the Boards of Trustees of Medical Universities in Iran .2012. Iranian J Publ Health, Vol. 42, (Supple. No.1)
 2. Hajebi A, Damari B, et al .What to do to promote mental health of the society, A review on country’s mental health status and forthcoming strategies2012. Iranian J Publ Health, Vol. 42, (Supple. No.1)
 3. Rashidian A, Damari B, et al. Health observatories in Islamic Republic of Iran, Review of Observatory system .2012. Iranian J Publ Health, Vol. 42, (Supple. No.1)
 4. Damari B, A Vosoogh Mogadam,Alikhani S, et al.Health in the 5th 5-years Development Plan of the I.R. of Iran : Main challenges, general policies and strategies.2012. Iranian J Publ Health, Vol. 42, (Supple. No.1)
 5. Larijani M,Delavari A,Damari B,Vosoug Mogadam A. Health Policy Making System In Islamic Republic of Iran (IRI) Review an experience . 2009. Iranian J Publ Health, Vol. 38, (Supple. No.1)