۱۳۹۸/۰۳/۲۰

گزارش سیمای سلامت - 1398

درباره گزارش

فهرست اولیه گزارش سیمای سلامت سال 1398:

  • دو فصل ویژه
  • ارزیابی وضعیت سلامتی
  • شرایط زمینه ای مؤثر بر وضعیت سلامتی
  • منابع حوزه سلامت
  • ارزیابی عملکرد نظام سلامت

این گزارش در سال 1398 تدوین خواهد شد.