۱۳۹۸/۰۲/۲۵

گزارش پشتیبان

بررسی نظام اطلاعات سلامت ناحیه (DHIS 2) درباره گزارش دریافت گزارش
بررســی فعالیت هــای دیده بانــی نظام هــا و سیاســت های ســلامت اروپــا  درباره گزارش دریافت گزارش
بررسی فعالیت های انستیتوی سنجش و ارزشیابی سلامت (IHME) درباره گزارش دریافت گزارش
بررسی فعالیت های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه سلامت (OECD) درباره گزارش دریافت گزارش