۱۳۹۸/۰۲/۲۵

گزارش تحلیل وضعیت

شیوع مصرف دخانیات در بزرگسالان ایرانی - نتایج پیمایش عوامل خطر بیماری های غیر واگیر در ایران در سال 1395  درباره گزارش دریافت گزارش
وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی - نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1395  درباره گزارش دریافت گزارش
وضعیت هزینه های سلامت خانوارهای ایرانی - نتایج پیمایش هزینه-درآمد خانوار در سال 1396 درباره گزارش دریافت گزارش
بررسی کیفیت هوا و اثرات آن بر سلامت در ایران در سال 1396 درباره گزارش

دریافت نسخه فارسی

دریافت نسخه انگلیسی