۱۳۹۷/۰۷/۰۳

حیطه‌های پژوهشی

برای عمل به اساسنامه و برنامه راهبردی مؤسسه ملی تحقیقات در تولید شواهد ملی و رصد وضعیت سلامت، دپارتمان مؤلفه های اجتماعی سلامت در ۸ حیطه تخصصی، تیم تحقیقاتی تشكیل داده تا دقت و سرعت در تولید شواهد لازم افزایش یافته و ارتباط با ذینفعان توسعه پیدا كند و به این ترتیب تضمین بیشتری برای عملیاتی كردن یافته های تحقیقاتی فراهم آید. به عبارت دیگر اهداف كلی این گروه ها عبارت است از:

 •  تولید شواهد برای تحت تاثیر قرار دادن برنامه ها و سیاست های عمومی موثر بر سلامت در حوزه تخصصی تر
 •  ظرفیت سازی تیم های تخصصی در زمینه مؤلفه های اجتماعی سلامت (در ۸ حوزه تخصصی)
 •  افزایش حیطه مشاركت ذینفعان در تولیدات مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

خروجی تیم های تخصصی عبارت است از: مقاله علمی، گزارش تحقیقاتی، كاربرگ حمایت طلبی (ویژه سیاست گذاران)، كتابچه های مرور نظام مند، پرسشنامه ها و ابزار استاندارد.
فهرست تیم های تخصصی و موضوعات در اولویت آنها برای تحقیق به شرح ذیل است:
 

 1.  سلامت و جنسیت: موضوعات در اولویت این گروه عبارتند از سنجش ابعاد مختلف عدالت مرتبط به جنسیت در ایران، كار و سلامت جنسیتی، دیدگاه های فرهنگی و دینی در زمینه عدالت جنسیتی (مرور نظام مند و نظرات علما)، طراحی داشبورد ملی عدالت جنسیتی، مداخلات مرتبط به برقراری عدالت جنسیتی برای سلامت بیشتر
 2.  تفریحات و سلامت: موضوعات در اولویت این گروه عبارتند از طراحی نظام مراقبت تفریحات سالم مردم، بازتعریف تفریح سلامت محور در فرهنگ ایرانی، طراحی مدل های مختلف تفریحات خانوادگی (مرور نظام مند)، پیشنهاد مدل مدیریت تفریحات مردم، طراحی سند ملی ارتقای نشاط مردم
 3.  فقر و حاشیه نشینی: موضوعات در اولویت این گروه عبارتند از تعیین نیازهای عمومی حاشیه شهرهای بزرگ، طراحی بسته خدمات ادغام یافته در شبكه بهداشتی حاشیه شهر و استقرار آن، سیاست نامه كودكان خیابانی، مداخلات سلامت محور در حاشیه شهر (مرور نظام مند)، مداخلات مبارزه با فقر (سی سال تجربه جمهوری اسلامی ایران)
 4.  سلامت اجتماعی: موضوعات در اولویت این گروه عبارتند از تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت اجتماعی، طراحی منشور رفتارهای اجتماعی سالم ایرانیان (مبتنی بر فرهنگ و آموزه های دینی)، مداخلات محیطی در ارتقای سلامت اجتماعی (مرور نظام مند)، تحقیقات برای استقرار مداخلات خشونت و اعتیاد
 5. رسانه و سلامت: موضوعات در اولویت این گروه عبارتند از طراحی نیازهای آموزشی اصحاب رسانه در حوزه سلامت، ارزشیابی عملكرد شوراهای سیاست گذاری سلامت صدا و سیما و پیشنهاد مداخلات، ارزشیابی عملكرد رسانه های مكتوب در ده سال گذشته در ایفای نقش خود
 6.  سامانه مدیریت مؤلفه های اجتماعی سلامت: موضوعات در اولویت این گروه عبارتند از طراحی مدل و دستورالعمل های برنامه ریزی دوره ای سلامت در سطح ملی، استانی و شهرستانی، طراحی مدل و دستورالعمل پیوست سلامت، پیشنهاد سامانه مدیریت مؤلفه های اجتماعی سلامت در دانشگاه های علوم پزشكی، ارزشیابی تجربه پیام گزاران سلامت و پیشنهاد در سطح ملی
 7.  سلامت معنوی: موضوعات در اولویت این گروه عبارتند از تحقیق در زمینه شیوه ارایه خدمات سلامت معنوی در بیمارستان، بسته خدمات مشاوره معنوی و دوره های آموزشی مربوطه
 8.  ابزار استاندارد و پرسشنامه ها: موضوعات در اولویت این گروه عبارتند از بررسی متون برای تعیین ابزارهای استاندارد در زمینه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تعریف و ساخت ابزارهای مرتبط