۱۳۹۵/۱۱/۳۰

برنامه کارگاه نقد و ارزیابی گزارشات ارزیابی فناوری سلامت

کارگاه ” نقد و ارزیابی گزارشات ارزیابی فناوری سلامت” با هدف افزایش کیفیت داوری گزارشات ارزیابی فناوری سلامت در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ بهمن ۹۵ در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد.

کارگاه ” نقد و ارزیابی گزارشات ارزیابی فناوری سلامت” با هدف افزایش کیفیت داوری گزارشات ارزیابی فناوری سلامت در تاریخ های ۱۹ و ۲۰ بهمن ۹۵ در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد. شرکت کنندگان کارگاه نیروی انسانی بالقوه ای بودند که می توانستند ارزیابی ها را انجام دهند و یا داوری نمایند. این افراد دانشجویان یا فارغ التحصیلان دوره های ارشد و دکتری اپیدمیولوژی، اقتصاد سلامت، سیاستگذرای سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و ارزیابی فناوری سلامت بودند. در کارگاه شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم گردیدند و به هر گروه یک گزارش انجام شده ارزیابی فناوری سلامت داده شد تا مطالعه نموده و آن را بر اساس چک لیست های مربوطه نقد نمایند. سپس در جلسات تعاملی تک تک سوالات چک لیست ها و پاسخ شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفت.