۱۳۹۸/۰۱/۲۸

برگزاری جلسه هیئت تحریریه مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم

جلسه هیئت تحریریه مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، روز پنجشنبه 23 اسفند 1397 در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد.

 جلسه هیئت تحریریه مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، روز پنجشنبه 23 اسفند 1397 در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد. در این جلسه  پس از معارفه سرکار خانم رحیمی مدیر اجرایی جدید مجله حکیم به بررسی راهکارهای ارتقا کیفیت مجله و ایندکس شدن در دیتابیس های بین المللی و نیز جذب اعضای هیئت تحریریه جدید با توجه به اهداف مجله پرداخته شد. در ادامه چندین مقاله جدید مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
اساتیدی چون جناب آقایان دکتر محمد، دکتر بهادری، دکتر کاظم محمد، دکتر نوربالا، دکتر مهرابی توانا، دکتر اقبال، دکتر سوری، دکتر گویا، دکتر اولیایی منش و سرکار خانم ها دکتر شکیبا زاده و دکتر عبدی در جلسه حضور داشتند.