۱۳۹۷/۰۸/۱۹

داشبورد اطلاعاتی

پیمایش های حوزه سلامت که موسسه مسئولیت تدوین تقویم واجرای آنها را توسط پژوهشگران سراسر کشور برعهده دارد، شامل چند گروه پیمایش می باشد. در این واحد مشخصات تمام پیمایش ها براساس سال اجرا ارائه شده است. گزارش ها، اسناد مرتبط و نمایش شاخص ها بریا هر پیمایش جداگانه ارائه شده است.