۱۳۹۷/۰۷/۰۳

درباره گروه مؤلفه‌های اجتماعی سلامت

گروه تحقیقاتی مؤلفه های اجتماعی سلامت یكی از گروه های تحقیقاتی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت است، كه دو وظیفه عمده تولید شواهد ملی و دیده بانی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را بر عهده دارد تا با روش های مختلف سیاست های عمومی را تحت تاثیر قرار داده و به استقرار راهبرد سلامت در همه سیاست ها كمك نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و دبیرخانه آن، كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت كشور (معاونت های اجتماعی و مشاركت مردمی)، هیجده وزارتخانه و حداقل بیست سازمان دولتی و عمومی به عنوان مخاطبان این گروه تحقیقاتی هستند. حوزه های تحقیقاتی در اولویت این گروه شامل موارد زیر است:

  • مطالعات لازم برای دیده بانی شاخص های عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در بخش های مختلف
  • تحقیقات ارزیابی اثرات سیاست های عمومی بخش های مختلف بر سلامت
  • مطالعات لازم برای ارتقای اثربخشی همكاری های بین بخشی و همچنین مدل های مشاركت مردم در ارتقای سلامت جامعه
  • تحقیقات لازم برای تدوین سیاست های بین بخشی كنترل عوامل خطر سلامتی و ارتقای شیوه زندگی سالم
  • تحقیقات مربوط به سیاست گذاری در زمینه توسعه و ترویج رفتارهای اجتماعی موثر بر سلامت جامعه (حوزه سلامت اجتماعی)