۱۳۹۷/۰۶/۲۴

تفاهم نامه

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت براساس فرایند مدون و مصوب (شورای پژوهشی و هیات امنای دانشگاه)، رسالت به اشتراک گذاری داده ها را مطابق شیوه نامه مشخص انجام می دهد. برای دریافت داده های خام لطفا شیوه نامه و سپس تفاهم نامه را از طریق لینک زیر مطالعه فرمایید.

شیوه نامه و تفاهم نامه ارائه داده های خام