۱۳۹۷/۰۶/۲۴

مجلات

مجله تحقيقات نظام سلامت حکیم

مجله علمی - پژوهشی معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوری اسلامی ایران است و با هدف آشنايي محققين و پزشكان كشور با دستاوردهاي حاصل از تحقيقات جديد در زمينه علوم پزشكي انتشار می یابد.

مجله کاربست ارزیابی فناوری سلامت  (Health Technology Assessment in Action)

این مجله انگلیسی زبان وابسته به مؤسسه ملی تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران آماده چاپ مقالات علمی شما در تمامی حوزه های مربوط به ارزیابی فناوری سلامت (ارزیابی تجهیزات پزشکی، داروها، واکسن ها، روش ها)، اقتصاد بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت تکنولوژی می باشد.