۱۳۹۸/۰۶/۲۳

ده علت اول مرگ در ایران در سال 1395 در مقایسه با سایر کشورها

  • بیش از 50 درصد موارد مرگ در دنیا و در ایران به دلیل ده علت اول مرگ است؛
  • پنومونی (عفونت مجاری تنفسی تحتانی) به عنوان تنها علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی در ایران، در بین ده علت اول مرگ قرار دارد؛
  • در سال 1395 ، در حدود 0/6 درصد از مرگ های دنیا در ایران رخ داده است.