۱۳۹۷/۰۹/۱۰

برگزاری هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت (سومین جلسه در دور جدید)، در روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه با حضور اعضای شورا در محل مؤسسه ملی برگزار گردید.

هجدهمین جلسه شورای پژوهشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت (سومین جلسه در دور جدید)، در روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه با حضور اعضای شورا در محل مؤسسه ملی برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر فتوحی ضمن خیر مقدم به اعضای محترم شورا، در خصوص نظامنامه  پژوهشی مؤسسه و  لزوم تغییر آن نکاتی را بیان نمودند و  اعضا در این راستا به بحث و تبادل نظر پرداختند. در ادامه نیز تقویم پیمایش نهایی شده با حوزه بهداشت توسط ریاست دبیرخانه مؤسسه، خانم دکتر احمدنژاد، ارائه گردید و پس از بحث در خصوص عناوین پیشنهادی و نحوه اجرایی شدن این پیمایش ها، هر نُه پیمایش پیشنهادی مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت.