۱۳۹۸/۱۰/۲۵

معرفی رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه همراه با مذاکره آگاهانه ذینفعان

برای دریافت اطلاعات بیشتر لینک زیر را مشاهده نمایید:

گزاره برگ معرفی رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه همراه با مذاکره آگاهانه ذینفعان