۱۳۹۸/۰۵/۰۸

هزینه‌های سلامت در خانوارهای ایرانی (سال 1396)

در این گزاره برگ پرداخت های مستقیم از جیب برای دریافت خدمات سلامت و مهمترین شاخص های هزینه های حوزۀ سلامت بررسی شده است.

سهم هزینه های سلامت از کل هزینه های مصرفی خانوار: 5/58 درصد

متوسط سرانه پرداخت مستقیم از جیب در جمعیت ایرانی (فرد): 5,287,409 ريال