۱۳۹۷/۰۷/۰۷

مطالعه شاخص های سلامت و جمعيت در جمهوری اسلامی ايران ۱۳۸۹ (IrMIDHS)

پرسشنامه ها

متادیتا

متادیتا توضیح کامل پرسشنامه مطالعه و متغیرهای درج شده در داده ها می باشد.

راهنماها

اسلایدهای آموزشی

مکاتبات

گزارش ها