۱۳۹۸/۰۷/۲۳

پوشش بیمه همگانی سلامت به تفکیک گروه های پنجک ثروت و استان محل سکونت در ایران

  • بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تعداد بیمه‌شدگان از 81/5 درصد به 91 درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش در گروه پنجک پنج اتفاق افتاده است؛
  • در بین گروه‌های پنجک یک، بالاترین سهم بیمه مربوط به سازمان بیمه سلامت ایران و در گروه پنجک پنج، بالاترین سهم بیمه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است؛
  • در تمام استان‌ها وضعیت پوشش بیمه پایه بعد از اجرای طرح تحول سلامت بهبود پیدا کرده است اما این روند یکسان نبوده است.