۱۳۹۵/۰۸/۱۶

برگزاری کارگاه کشوری حساب های ملی سلامت

هدف از برگزاری کارگاه ظرفیت سازی نیروی انسانی در این حوزه در دانشگاههای قطب* بود، بنابراین از ده دانشگاه قطب دو نماینده آشنا به مسائل بودجو برنامه ریزی معرفی شدند.

کارگاه کشوری حساب های ملی سلامت در روز ۳شنبه مورخ ۱۱/۸/۹۵ توسط مؤسسه ملی تحقیقات سلامت با همکاری دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه معاونت توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید. هدف از برگزاری کارگاه ظرفیت سازی نیروی انسانی در این حوزه در دانشگاههای قطب* بود، بنابراین از ده دانشگاه قطب دو نماینده آشنا به مسائل بودجو برنامه ریزی معرفی شدند. از مرکز آمار ایران سرکار خانم خوش اخلاق، از معاونت درمان وزارت بهداشت جناب آقای دکتر طباطبایی و سرکار خانم زنگنه، از دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه جناب آقای دکتر نجفی و آقای دکتر فضائلی و از مؤسسه ملی تحقیقات سلامت سرکار خانم زهرا گودرزی به عنوان مدرسین در کارگاه حضور داشتند.