۱۳۹۷/۰۵/۱۳

ارزیابی طرح تحول نظام سلامت

بدنبال شروع طرح تحول سلامت در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران، مطالعاتي را به منظور ارزيابی مداخلات شروع کرد. اين مطالعات تاکنون در دو دوره زماني- تابستان و پاييز- اجرا شده است و مقرر است در قالب ديده بانی طرح تحول سلامت در هر فصل اجرا و گزارش شوند.

بدنبال شروع طرح تحول سلامت در ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران، مطالعاتي را به منظور ارزيابی مداخلات شروع کرد. اين مطالعات تاکنون در دو دوره زماني- تابستان و پاييز- اجرا شده است و مقرر است در قالب ديده بانی طرح تحول سلامت در هر فصل اجرا و گزارش شوند.