۱۳۹۷/۰۷/۰۱

اعضا و همکاران(گروه مؤلفه‌های اجتماعی سلامت)

سرپرست گروه:
دکترسهند ریاضی

  همکاران گروه:
مرضیه خونانی (كارشناس بهداشت)