۱۳۹۷/۰۷/۰۳

گواهی کاربست تحقیقات

كاربست نتایج طرح های اجرا شده

 • طرح « ارزشیابی مصوبات هیات های امنای دانشگاه های علوم پزشكی در طول برنامه های توسعه سوم و چهارم »: از نتایج این طرح در اولین سمینار هیات های امنای علوم پزشكی كشور استفاده شد و در آئین نامه «چارچوب و وظایف دبیرخانه هیا ت امنا » نتایج این طرح به كار گرفته شده است ، این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از قائم مقام وزیر در امور هیات امناء و امتیاز از هیات ممیزه مركزی دریافت كرده است .
 • طرح « تحلیل وضعیت بخش های اورژانس بیمارستان های كشور و پیشنهاد مداخلات »: این تحقیق به صورت سند و دستورالعمل اجرایی توسط وزیر محترم بهداشت به كلیه دانشگاه ها ابلاغ شد . از نتایج طرح در جلسات كمیته كشوری ارتقای اورژانس برای طراحی و ابلاغ بخشنامه ها استفاده شده است. این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از معاون درمان وزارتخانه دریافت كرده است
 • طرح «طراحی نظام دیده بانی سلامت جمهوری اسلامی ایران »: نظام نامه حاصل از این طرح ،به تصویب شورای معاونین وزارت بهداشت رسیده است و توسط وزیر محترم بهداشت در خرداد ماه ۱۳۹۱ ابلاغ شده است. این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و امتیاز از هیات ممیزه مركزی دریافت كرده است .
 • طرح «تدوین نقشه راه سلامت روان کشور و برنامه راهبردی پیشگیری و درمان اعتیاد »: این طرح در قالب برنامه جامع ارتقای سلامت روان ذیل نقشه تحول نظام سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی در مرداد ماه ۱۳۹۱ ابلاغ شده است. قسمت همكاری های بین بخشی این نقشه راه برای تصویب به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی كشور ارایه شده است . این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از معاون بهداشت وزارتخانه و امتیاز از هیات ممیزه مركزی دریافت كرده است .
 • طرح « تحلیل وضعیت همکاری های بین بخشی و مشارکت مردم در افق ۱۴۰۴ »: نتایج این طرح توسط گروه توانمندسازی جامعه از مجموعه گروه های طراحی نقشه تحول نظام سلامت کشور به کار گرفته شد که مشروح آن در سند مصوب نقشه تحول نظام سلامت در اسفند ۱۳۹۰ آمده است.
 • طرح «طراحی مدل مدیریت موثر انجمن های علمی علوم پزشكی »: نتایج این طرح توسط كمیسیون انجمن های علمی علوم پزشكی كشور برای ترویج « برنامه محوری توسط انجمن های علمی » ابلاغ و استفاده شده است . این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از معاون آموزشی وزیر و امتیاز از هیات ممیزه مركزی دریافت كرده است .
 • طراحی نظام برنامه ریزی عملیاتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی: نتایج این طرح در ستاد برنامه ریزی عملیاتی و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به صورت آئین نامه و شیوه نامه برنامه ریزی عملیاتی به كار گرفته و ابلاغ شده است . این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت خانه و امتیاز از هیات ممیزه مركزی دریافت كرده است .
 • طرح « ارزشیابی برنامه ملی پیشگیری اجتماع محور سوء مصرف مواد در محیط های كاری سازمان بهزیستی »: نتایج این طرح توسط معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی كشور برای بازنگری در برنامه و تدوین بسته توانمندسازی و راهنمای استقرار برنامه و همچنین پیام های رسانه ای استفاده شده و گواهی دریافت كرده است .
 • طرح « طراحی الگوی پایش و ارزشیابی مراكز درمان سوء مصرف مواد »: نتایج این طرح به صورت آئین نامه و شیوه نامه در كمیته كشوری نظارت بر درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است. این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از معاون درمان وزیر و امتیاز از هیات ممیزه مركزی دریافت كرده است .
 • طرح « طراحی سامانه سلامت اجتماعی (اداره سلامت اجتماعی) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی »: نتایج این طرح توسط معاونت سلامت وقت برای راه اندازی اداره سلامت اجتماعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی به كار گرفته شده است. این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از معاون وزیر و امتیاز از هیات ممیزه مركزی دریافت كرده است .
 • سه طرح تحقیقاتی «طراحی الگو و سامانه مرکز مدیریت سلامت منطقه شهری» ، «پنج بسته خدمتی سلامت اجتماعی برای طلاق، اعتیاد، کودک آزاری، جرم و خشونت» و «طراحی نظام مشارکت مردم در محله برای ارتقای سلامت»: هر یک از طرح های فوق نتایجی به دست داده که به صورت آئین نامه و شیوه نامه به تصویب شهرداری منطقه ۹ رسیده و گواهی از شهردار منطقه ۹ دریافت كرده است .
 • طرح « طراحی مدل ارزیابی سیاست ها و برنامه ها بر سلامت با رویكرد عدالت و طراحی نظام پیوست سلامت برای سیاست های عمومی كشور» : نتایج این دو طرح توسط معاونت بهداشت وزارت خانه در قالب آئین نامه پیوست سلامت به كارگرفته شده است و به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی كشور رسیده است . این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از معاون وزیر و امتیاز از هیات ممیزه مركزی دریافت كرده است .
 • طرح « تحلیل وضعیت و تدوین سند ملی تغذیه و امنیت غذایی » : نتایج این طرح در اسفند ۱۳۹۱ توسط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی به استان ها ابلاغ شده و در حال استقرار توسط دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت است . این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از معاون بهداشت وزیر و امتیاز از هیات ممیزه مركزی دریافت كرده است .
 • طرح « تدوین برنامه جامع پیشگیری ،‌درمان و کاهش مسمومیت ناشی از مصرف الکل » : نتایج این طرح در بهمن ۱۳۹۱ توسط شورای اجتماعی وزارت کشور و وزارت بهداشت تصویب و ابلاغ شده و در حال عملیاتی شده است . این طرح گواهی ابتكار ملی در ارتقای سیستم سلامت از معاون درمان وزیر دریافت كرده است .