۱۳۹۷/۱۱/۰۱

تاریخچه کمیته

باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های ۱۹۴۷ نورنبرگ و ۱۹۷۵ هلسینکی و ۱۹۷۸ بلمونت اصول، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۵ (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته‌های ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند.

با عنایت به دستور العمل تشکیل، سطح بندی و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش علوم پزشکی (به شماره 317/د/ 700 مورخ 31/1/1393 )، فعالیت کمیته‌ی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی موسسه ملی تحقیقات سلامت با کد اختصاصی IR.TUMS.NIHR.REC  در حیطه‌ی صلاحیت کمیته اخلاق در پژوهش سازمانی در تاریخ 17/05/1395 مجوز گرفت.