۱۳۹۷/۰۵/۱۳

تقویم پیمایش‌های حوزه سلامت

تقویم پیمایش‌ها با هدف تحت پوشش قرار دادن تعهدات بین‌المللی برای رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار و پوشش همگانی سلامت تدوین شده است. در ابتدا تمام برنامه‌های بین‌المللی مرتبط با این منظور بررسی و شاخص‌های این برنامه‌ها فهرست شد. همزمان برنامه‌های ملی که حوزه سلامت موظف به پاسخگویی به آنها می‌باشد، نیز بررسی شد. شاخص‌های مشترک حذف و در نهایت 220 شاخص در فهرست نهایی قرار گرفت که 190 مورد از این شاخص‌ها الزاما در دسته تعهدات بین‌المللی هستند و 30 مورد در برنامه‌های ملی همانند عدالت در سلامت یا برنامه ملی پوشش همگانی سلامت که مطابق تعهدات بین‌المللی در کشور نوشته شده است، فهرست شد. در مرحله بعد، منابع اطلاعاتی این شاخص‌ها مشخص گردید و پیمایش‌های مرتبط با این شاخص‌ها فهرست گردید. پیمایش‌ها به سه دسته تقسیم شد. پیمایش‌های گروه یک، گروه دو و گروه سه.