۱۳۹۷/۰۵/۱۳

شاخص‌های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران

در طی چند دهه گذشته پیمایش های ملی متعددی از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده است، اما بررسی همه جانبه ای که بر اساس آن بتوان شاخص های سلامت را در کنار شاخص جمعیتی و اجتماعی تولید نمود کمتر اجرا شده اند. بنابر این در سال ۱۳۸۹مطالعه بررسی شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت در جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شد.

در طی چند دهه گذشته پیمایش های ملی متعددی از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام شده است، اما بررسی همه جانبه ای که بر اساس آن بتوان شاخص های سلامت را در کنار شاخص جمعیتی و اجتماعی تولید نمود کمتر اجرا شده اند. بنابر این در سال ۱۳۸۹مطالعه بررسی شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت در جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شد.