۱۳۹۷/۰۷/۰۴

شورای پژوهشی

جناب آقای دکتر ایرج حریرچی
قائم مقام محترم وزیر و معاون کل وزارت بهداشت

جناب آقای دکتر اکبر فتوحی
رئیس محترم مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی

 جناب آقای دکتر محمدعلی صحراییان
معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران

جناب آقای دکتر محمدحسین رحمتی
نماینده محترم معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر افشین استوار
نماینده محترم معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر عظیم میرزازاده
نماینده محترم معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر علیرضا میرزاصادقی
نماینده محترم معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر فرزاد پیرویان
نماینده محترم رئیس سازمان غذا و دارو

سرکارخانم دکتر بیتا مسگرپور
نماینده محترم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر فرشاد فرزاد فر
نماینده محترم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر کاظم زنده دل 
نماینده محترم معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر سید محسن فروتن
نماینده محترم فرهنگستان علوم پزشکی

سرکار خانم دکتر ژاله عبدی
رئیس امور پژوهشی و آموزشی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت