۱۳۹۷/۰۸/۱۹

پیمایش شاخص چندگانه سلامت و جمعیت در ایران

مطالعه شاخص‌های سلامت و جمعیت (Demographic and Health Survey: DHS) و پیمایش‌های خوشه‌ای شاخص‌های چندگانه (Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) از جمله پیمایش‌های رایج هستند که به‌صورت مقطعی و در راستای دستیابی به اهداف جهانی در حوزه سلامت به‌طور گسترده در سطح بین‌المللی استفاده می‌شوند. این پیمایش‌ها طراحی‌شده برای جمع‌آوری اطلاعات جمعیت‌شناسی، اجتماعی، اقتصادی و سلامتی هستند و به‌عنوان ابزاری استاندارد برای نظارت بر پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف سلامتی استفاده می‌شوند. این مطالعات در طی سالهای اخیر در ایران به‌صورت جداگانه یا در ترکیب با هم انجام شده‌اند. در سال 1379، این پیمایش به شکل DHS و در دو دوره بعد (1389 و 1394)، به شکل ترکیبی از این دو مطالعه و با نام IrMIDHS انجام شده‌اند.