۱۳۹۷/۰۶/۲۶

درباره مؤسسه

رسالت
مؤسسه ملی تحقيقات سلامت جمهوری اسلامی ايران، نهادی است كه براي ديده بانی وضعيت سلامت، توليد و ترويج به كارگيری شواهد علمی مورد نياز برنامه ريزان و سياست گذاران سلامت در سطح ملی ايجاد شده است تا از طريق مديريت فرايند توليد شواهد ملی، ايجاد مشاركت علمی بين مراكز مرتبط داخل و خارج كشور، شبكه سازی و توانمندسازی محققان و سياست گذاران به نيازهای نظام سلامت و اصلی ترين مخاطب خود (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی) پاسخ دهد. محصولات اين مؤسسه گزارش های تحقيقاتی و تحليلی در حوزه نظام ملی سلامت، شواهد به كارگرفته شده در سياست ها و نتايج آن، گزارش سالانه وضع سلامت كشور و بانك های اطلاعاتی مرتبط است.
دورنما
اين مؤسسه در نظر دارد با عمل به رسالت خود در مسير دستيابی به جامعه تعيين شده در چشم انداز، در 5 سال آينده، به عنوان اصلی ترين مرجع و مشاور تامين شواهد علمی تصميم گيران سلامت در كشور و منطقه شناخته شود و از اين طريق مجريان را در دستيابی به جامعه سالم ياری كند.
ارزش‌ها
ارزش های مؤسسه عبارت است از اعتقاد به ارزش های والای اسلامی و انسانی، اعتقاد به قانون مداری، شايسته سالاری، رعایت اصول اخلاقی و حقوق معنوی در توليد و انتشار شواهد، عدم تضاد منافع ،‌مشارکت به موقع ذینفعان، ارتقای عدالت در سلامت، رضایت مندی خدمت گیرندگان (پاسخ گويی به مردم و نهادهاي بالادستی )، رضایت مندی سازمانی کارکنان مؤسسه، كارايی و شفافيت در استفاده از منابع، اولويت ارتقای سلامت عمومی، توجه به تعيين كننده های اجتماعی موثر بر سلامت، ايجاد رقابت و شفافيت در برون سپاری، تعالی مستمر سازمانی، مديريت مشاركتی و علمی مؤسسه