۱۳۹۸/۰۶/۱۲

برگزاری جلسه شورای سردبیری مجله حکیم در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت

جلسه شورای سردبیری مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 5 شهریور 1398 در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد.

با حضور جناب آقای دکتر کاظم محمد، جناب آقای دکتر بهادری، جناب آقای دکتر اکبری ساری، سرکار خانم دکتر ژاله عبدی و سرکار خانم رحیمی جلسه  شورای سردبیری مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 5 شهریور 1398 در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد. در این جلسه 15 مقاله جدید و 11 مقاله قدیمی بررسی شد.