۱۳۹۸/۰۵/۰۸

هزینه‌های سلامت در جمعیت‌های با سرپرست خانوار سالمند (بالای 65 سال) در سال 1396

در این گزاره برگ پرداخت مستقیم از جیب و مهم‌ترین شاخص‌های هزینه‌های حوزۀ سلامت بررسی شده است.

پرداخت مستقیم از جیب و سهم آن از کل هزینه‌های مصرفی خانوار

در سال 1396، در خانوارهای با سرپرست خانوار بیش از 65 سال، 7/78 درصد از کل هزینه‌های مصرفی صرف دریافت خدمات سلامت شده است؛ که تقریبا 36 درصد از آن سهم دارو بوده است؛ در این خانوارها متوسط سرانۀ پرداخت مستقیم از جیب 8,747,789 ریال بوده است.

رخداد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت

درصد رخداد هزینه‌های کمرشکن و فقرزای سلامت در جمعیت‌های با سرپرست خانوار بیش از 65 سال، به‌ترتیب 2/32 و 2/12 برابر درصد رخداد این هزینه‌ها در جمعیت‌های با سرپرست خانوار کمتر از 65 سال است.